Velmi zastaralé verze prohlí?e?? bohu?el nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlí?e?.
Pracujte z?domova bezpe?ně?– chraňte své p?ipojení na?í VPN

Opravdu pot?ebujete tuto verzi?

Sna?íte se stáhnout Avast Free Antivirus pro Windows do telefonu nebo tabletu s?Androidem.

Chcete-li si stáhnout verzi pro Android, klikněte sem:

Stáhnout Stáhnout Nechcete si stáhnout verzi pro Windows?

Bezplatny antivirus a?zabezpe?ení pro v?echna za?ízení

Ochraňte v?echna svá za?ízení p?ed viry a?dal?ím malwarem pomocí na?í inteligentní technologie na detekci hrozeb.

Sta?í ní?e zadat svou e-mailovou adresu a?my vám rovnou po?leme odkazy na sta?ení bezplatného antiviru pro Windows, Mac, Android a?iPhone.

?

Bezplatná antivirová ochrana,
na kterou se m??ete spolehnout

ú?inné a?intuitivní zabezpe?ení va?eho digitálního světa.

Stáhnout zdarma pro Windows

Bezplatná antivirová ochrana,
na kterou se m??ete spolehnout

ú?inné a?intuitivní zabezpe?ení va?eho digitálního světa.

Stáhnout zdarma pro Mac

Bezplatná antivirová ochrana, na kterou se m??ete spolehnout

ú?inné a?intuitivní zabezpe?ení va?eho mobilního telefonu.

Stáhnout zdarma pro Android

Bezplatná antivirová ochrana, na kterou se m??ete spolehnout

ú?inné a?intuitivní zabezpe?ení va?eho mobilního telefonu.

Stáhnout zdarma pro Android

?pi?ková ochrana na cesty

Nespokojte se jen s?antivirem. Po?i?te si ?pi?kovou ochranu a?zabezpe?ení pro iPhone.

Stáhnout zdarma pro iPhone

Premium Security

Premium Security – kompletní online zabezpe?ení

Ná? nejpokro?ilej?í antivirus vám nijak nezatí?í po?íta?. Navíc vám zajistí ú?innou ochranu p?ed viry, ransomwarem, spywarem, zranitelnostmi domácí Wi-Fi sítě i?doposud neznámymi hrozbami.

Pouhym kliknutím na tla?ítko si zajistíte opravdové online soukromí

Ukryjte své online aktivity p?ed poskytovatelem p?ipojení ?i zaměstnavatelem a?p?istupujte k?po?adovanému obsahu odkudkoli a?kdykoli. Na Avast Secureline VPN se m??ete spolehnout v?kavárnách i?na leti?tích.

Avast mobile protection

Jste v?pohybu?
My s?vámi dr?íme krok

Telefon vám nahrazuje banku, kancelá? i?herní konzoli. Na?e ?pi?kové mobilní aplikace ochrání va?e platby ?i soukromou komunikaci a?uvolní prostor pro va?e d?le?ité dokumenty a?fotografie.

OCHRANA VA?EHO MOBILNíHO ZA?íZENí

20% online sleva na firemní produkty

Vícevrstvá ?e?ení kybernetického zabezpe?ení pro malé a?st?ední firmy

Avast Business nabízí ?adu integrovanych produkt? a?slu?eb, které se doká?ou p?izp?sobovat va?im bezpe?nostním pot?ebám. Na nás se m??ete spolehnout. Nabízíme firemní antivirus, úplnou ochranu koncovych za?ízení, správu oprav i?zabezpe?ení sítě.

OCHRANA VA?í FIRMY

Navenek vypadá jednodu?e, ale uvnit? je vskutku rafinovany

Avast Free Antivirus díky ochraně v?reálném ?ase, inteligentní detekci hrozeb a?roz?í?enému zabezpe?ení sítě, hesel a?prohlí?e?e chrání lépe ne? konkurence. Snadno se instaluje a?pou?ívá – ostatní bezplatné antiviry mu nedoká?í konkurovat.

OCHRANA VA?EHO PO?íTA?E
Inteligentní antivirus
Blokuje malware, spyware, ransomware, phishing – va?e ochrana nové generace p?ed kybernetickymi hrozbami.
Behaviorální ?tít
Zastaví podez?elou ?innost ihned po zahájení – va?e ochrana p?ed novymi a?neznámymi hrozbami.
Celkovy test
Detekuje nebezpe?ná nastavení a?hesla, zastaralé aplikace a?podez?elé doplňky – va?e ochrana p?ed chybami zabezpe?ení.
Inspektor Wi-Fi
Automaticky vyhledá slabá místa a?odhalí nevítané náv?těvníky – vá? strá?ce domácí Wi-Fi sítě.
?i?tění prohlí?e??
Odstraní ne?ádoucí panely nástroj? a?doplňky, které ohro?ují ochranu soukromí – vá? nástroj na odstranění bloatwaru z?prohlí?e?e.
Herní re?im
Zablokuje oznámení během hraní – vá? nejcenněj?í spoluhrá?.
CyberCapture
Automaticky analyzuje podez?elé soubory a?vylé?í v?e, co p?edstavuje hrozbu – vá? osobní kyberneticky léka?.
Passwords
Umo?ňuje správu v?ech va?ich ú?t? pomocí jediného bezpe?ného hesla – vá? d?věryhodny a?spolehlivy strá?ce klí??.

Je nás 400?milion?. P?idejte se k?nám

400?milion? u?ivatel? je 400?milion? d?vod?, pro? jsme lep?í, ne? na?e konkurence. Ka?dé za?ízení s?nainstalovanym Avastem nám v?reálném ?ase poskytuje informace o?novych a?aktuálních rizicích. Proto také denně doká?eme zastavit více ne? 66?milion? hrozeb. Kdy? se k?nám p?idáte, pom??ete nám a?my zase pom??eme vám.

Na?e práce nás baví

Sna?íme se naslouchat pot?ebám na?ich u?ivatel? a?díky tomu doká?eme vyvíjet kvalitní bezpe?nostní produkty.
P?esvěd?te se sami.

Chrome browser logo

Avast doporu?uje internetovy prohlí?e? Chrome™, ktery je ZDARMA.

一本道久久综合久_姐妹综合久久,一本道久久综合久久88