Υποστηρ?ζουμε προγρ?μματα περι?γηση?, ?χι δειν?σαυρου?. Ενημερ?στε το πρ?γραμμα περι?γηση? αν θ?λετε να βλ?πετε σωστ? το περιεχ?μενο αυτ?? τη? ιστοσελ?δα?.
Δουλ?ψτε μα ασφ?λεια απ? το σπ?τι: προστατ?ψτε τη σ?νδεσ? σα? με το VPN

Ε?ναι πρ?γματι αυτ? η ?κδοση που χρει?ζεστε;

Προσπαθε?τε να κατεβ?σετε το Avast Free Antivirus για Windows σε Android κινητ? ? tablet.

Για να κατεβ?σετε την ?κδοση για Android, κ?ντε κλικ εδ?:

Λ?ψη Λ?ψη ? συνεχ?στε να κατεβ?ζετε την ?κδοση για Windows

Δωρε?ν antivirus και ασφ?λεια για ?λε? τι? συσκευ??

Προστατ?ψτε ?λε? τι? συσκευ?? απ? ιο?? και κακ?βουλο λογισμικ?, με την ?ξυπνη τεχνολογ?α αν?χνευση? απειλ?ν.

Απλ? καταχωρ?στε παρακ?τω τη διε?θυνση email και θα στε?λουμε του? συνδ?σμου? λ?ψη? δωρε?ν antivirus για Windows, Mac, Android και iPhone, απευθε?α? στα εισερχ?μεν? σα?.

?

Δωρε?ν προστασ?α antivirus
που δεν σα? εγκαταλε?πει ποτ?

Παν?σχυρη ασφ?λεια για την ψηφιακ? σα? ζω? — πανε?κολα.

Δωρε?ν λ?ψη για PC?

Δωρε?ν προστασ?α antivirus
που δεν σα? εγκαταλε?πει ποτ?

Παν?σχυρη ασφ?λεια για την ψηφιακ? σα? ζω? — πανε?κολα.

Δωρε?ν λ?ψη για Mac

Δωρε?ν προστασ?α antivirus που δεν σα? εγκαταλε?πει ποτ?

Παν?σχυρη ασφ?λεια για το κινητ? σα? — πανε?κολα.

Δωρε?ν λ?ψη για Android

Δωρε?ν προστασ?α antivirus που δεν σα? εγκαταλε?πει ποτ?

Παν?σχυρη ασφ?λεια για το κινητ? σα? — πανε?κολα.

Δωρε?ν λ?ψη για Android

Προστασ?α παγκ?σμια? κλ?ση? εν κιν?σει

Αφ?στε π?σω τα κοιν? antivirus, με το κορυφα?ο λογισμικ? προστασ?α? απορρ?του και ασφ?λεια?, ειδικ? κατασκευασμ?νο για iPhone.

Δωρε?ν λ?ψη για iPhone

Premium Security

Premium Security — ολοκληρωμ?νη ηλεκτρονικ? ασφ?λεια

Η πιο προηγμ?νη προστασ?α μα? ε?ναι η πιο ελαφρι? και η πιο σκληρ? ?μυνα απ?ναντι σε ιο??, ransomware, προγρ?μματα υποκλοπ??, απειλ?? τ?που zero-day, ευπ?θειε? στο οικιακ? δ?κτυο Wi-Fi και ?λλα πολλ?.

Πραγματικ? ηλεκτρονικ? απ?ρρητο με το π?τημα εν?? κουμπιο?

Κρ?ψτε ?,τι κ?νετε στο διαδ?κτυο απ? παρ?χου? internet και εργοδ?τε? και αποκτ?στε πρ?σβαση στο περιεχ?μενο που θ?λετε, ?ποτε θ?λετε. Σε οποιοδ?ποτε καφ? ? αεροδρ?μιο, το Avast Secureline VPN σ?? καλ?πτει παντο?.

Avast mobile protection

Ε?στε σε κ?νηση;
Ε?μαστε μαζ? σα?

Το τηλ?φωνο ε?ναι η τρ?πεζα, το γραφε?ο και η ψυχαγωγ?α σα?. Προστατευτε?τε με τι? κορυφα?ε? εφαρμογ?? για κινητ?: πληρ?στε με ασφ?λεια, στε?λτε απ?ρρητα email και αποδεσμε?στε πολ?τιμο χ?ρο.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΜΕΙΟΝ 20% Online προ??ντα business

Κλιμακο?μενε? λ?σει? ηλεκτρονικ?? ασφ?λεια? για μικρ?? και μεσα?ε? επιχειρ?σει?

Το Avast Business προσφ?ρει μια σειρ? απ? ολοκληρωμ?να προ??ντα και πλατφ?ρμε? που κλιμακ?νονται ε?κολα για να καλ?ψουν τι? αν?γκε? σα? σε θ?ματα ασφ?λεια?. Απ? business antivirus μ?χρι ολοκληρωμ?νη προστασ?α τελικ?ν σημε?ων, διαχε?ριση ενημερ?σεων κ?δικα, και ασφ?λεια δικτ?ου, σα? καλ?πτουμε σε ?λα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Απλ? εξωτερικ?, παν?ξυπνο εσωτερικ?

Το Avast Free Antivirus ανεβ?ζει τον π?χη στην ασφ?λεια με προστασ?α σε πραγματικ? χρ?νο, ?ξυπνη αν?χνευση απειλ?ν και πρ?σθετη ασφ?λεια για το δ?κτυο, του? κωδικο?? και το πρ?γραμμα περι?γηση?. Εγκαθ?σταται πιο γρ?γορα και πιο ε?κολα απ? οποιοδ?ποτε ?λλο antivirus.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
?ξυπνο Antivirus
Αναχαιτ?ζει κακ?βουλο λογισμικ?, προγρ?μματα υποκλοπ??, ransomware, ηλεκτρονικ? ψ?ρεμα — η προστασ?α ν?α? γενι?? απ? απειλ?? στον κυβερνοχ?ρο.?
Ασπ?δα Συμπεριφορ??
Διακ?πτει κ?θε ?ποπτη συμπεριφορ? εν τη γεν?σει — η προστασ?α σε χρ?νο μηδ?ν απ? ?γνωστε? απειλ??.
?ξυπνο? ?λεγχο?
Εντοπ?ζει μη ασφαλε?? ρυθμ?σει? και κωδικο?? πρ?σβαση?, ξεπερασμ?νε? εφαρμογ?? και ?ποπτα πρ?σθετα — ο ?γρυπνο? φρουρ?? για τα κεν? στην ασφ?λεια.
Ελεγκτ?? Wi-Fi
Εντοπ?ζει αυτ?ματα αδυναμ?ε? και εξοστρακ?ζει απρ?σκλητου? επισκ?πτε? — ο παρατηρητ?? του οικιακο? σα? δικτ?ου Wi-Fi.
Καθαρισμ?? Προγραμμ?των Περι?γηση?
Καταργε? ανεπιθ?μητε? γραμμ?? εργαλε?ων και πρ?σθετα που απειλο?ν το απ?ρρητ? σα? — ο εξολοθρευτ?? bloatware των προγραμμ?των περι?γηση?.
Λειτουργ?α Game
Αναστ?λλει τι? ειδοποι?σει? κατ? τη δι?ρκεια του παιχνιδιο? — ο πιο πολ?τιμο? συμπα?κτη? σα?.
CyberCapture
Αναλ?ει αυτ?ματα ?ποπτα αρχε?α και εφαρμ?ζει την κατ?λληλη θεραπε?α σε περ?πτωση απειλ?? — ο προσωπικ?? σα? γιατρ??.
Passwords
Διαχειρ?ζεται ?λου? του? λογαριασμο?? με ?ναν ενια?ο, ασφαλ? κωδικ? πρ?σβαση? — ο προσωπικ?? σα? ?μπιστο? κλειδοκρ?τορα?.

Ε?μαστε 400 εκατομμ?ρια. Γ?νετε εσε?? ο ?συν ?να??.

Οι 400 εκατομμ?ρια χρ?στε? μα? ε?ναι οι 400 εκατομμ?ρια λ?γοι που μα? καθιστο?ν ηγ?τε? στα πακ?τα ψηφιακ?? ασφ?λεια?. Κ?θε συσκευ? που ?χει εγκατεστημ?νο το Avast ε?ναι πηγ? πληροφορι?ν για ν?ε? και υφιστ?μενε? απειλ?? σε πραγματικ? χρ?νο. Να π?? αναχαιτ?ζουμε π?νω απ? 66 εκατομμ?ρια επιθ?σει? κ?θε μ?ρα. Με την ?νταξ? σα? στην Avast, συμβ?λετε στο να καταστε? το δ?κτυο αυτ? ακ?μη πιο ισχυρ?.

Δεν το κ?νουμε για την αναγν?ριση

Το κ?νουμε επειδ? καταλαβα?νουμε π?σο σημαντικ? ε?ναι αυτ? που προστατε?ουμε.
?μω? μην μ?νετε απλ?? στα ?σα λ?με εμε??.

Ελ?τε κι εσε?? στο μεγαλ?τερο δ?κτυο ασφ?λεια? στον κ?σμο και προστατ?ψτε την ψηφιακ? σα? ζω?

Λογ?τυπο προγρ?μματο? περι?γηση? Chrome

H Avast συνιστ?
τη χρ?ση του ΔΩΡΕΑΝ προγρ?μματο? περι?γηση? Chrome?.

一本道久久综合久_姐妹综合久久,一本道久久综合久久88