Obs?ugujemy przegl?darki, a?nie dinozaury. Aby prawid?owo wy?wietli? tre?? tej strony, zaktualizuj przegl?dark?.
Bezpieczna praca z?domu: chroń swoje po??czenie, korzystaj?c z?naszej sieci VPN

Czy to jest na pewno wersja, której potrzebujesz?

Próbujesz pobra? program Avast Free Antivirus dla systemu Windows na telefon lub tablet z?systemem Android.

Aby pobra? wersj? dla systemu Android, kliknij tutaj:

Pobierz Pobierz Lub kontynuuj pobieranie wersji dla systemu Windows

Bezp?atna ochrona antywirusowa i?zabezpieczenia dla wszystkich urz?dzeń

Chroń swoje urz?dzenia przed wirusami i?z?o?liwym oprogramowaniem, u?ywaj?c naszej inteligentnej technologii wykrywania zagro?eń.

Wprowad? poni?ej swój adres e-mail, a?wy?lemy Ci ??cza umo?liwiaj?ce bezp?atne pobranie oprogramowania antywirusowego dla systemów Windows, Mac, Android oraz telefonów iPhone.

?

Ochrona przy u?yciu programu Free Antivirus,
który nigdy nie rezygnuje

Dbanie o?bezpieczeństwo cyfrowego ?ycia — teraz to ?atwe

Pobierz bezp?atnie dla komputerów PC

Ochrona przy u?yciu programu Free Antivirus,
który nigdy nie rezygnuje

Dbanie o?bezpieczeństwo cyfrowego ?ycia — teraz to ?atwe

Pobierz bezp?atnie dla komputerów Mac

Ochrona przy u?yciu programu Free Antivirus, który nigdy nie rezygnuje

Dbanie o?bezpieczeństwo telefonu — teraz to ?atwe

Pobierz bezp?atnie dla systemu Android

Ochrona przy u?yciu programu Free Antivirus, który nigdy nie rezygnuje

Dbanie o?bezpieczeństwo telefonu — teraz to ?atwe

Pobierz bezp?atnie dla systemu Android

Ochrona ?wiatowej klasy w?podró?y

Korzystaj z?pe?niejszej ochrony, u?ywaj?c najlepszego w?bran?y oprogramowania zapewniaj?cego prywatno?? i?bezpieczeństwo zaprojektowanego specjalnie dla telefonów iPhone.

Pobierz bezp?atnie dla telefonów iPhone

Premium Security

Premium Security — pe?ne bezpieczeństwo online

Nasze najbardziej zaawansowane rozwi?zanie zabezpieczaj?ce zapewnia najszybsz? i?najskuteczniejsz? ochron? przed wirusami, oprogramowaniem szpieguj?cym i?ransomware, lukami w?zabezpieczeniach sieci wi-fi, zagro?eniami typu zero-day i?innymi.

Prawdziwa prywatno?? w?Internecie dost?pna za jednym klikni?ciem

Ukryj swoj? aktywno?? online przed us?ugodawc? internetowym i?pracodawcami, a?tak?e zyskaj dost?p do potrzebnej zawarto?ci, kiedy tylko chcesz. Czy w kawiarni, czy na lotnisku — masz ochron? Avast Secureline VPN.

Avast mobile protection

Podró?ujesz?
Zabierz nas ze sob?

Twój telefon jest jednocze?nie bankiem, biurem i?sklepem. Zabezpiecz si?, korzystaj?c z?naszych aplikacji na urz?dzenia mobilne. Pomog? Ci bezpiecznie p?aci? i?wysy?a? wiadomo?ci e-mail oraz odzyska? wolne miejsce.

ZABEZPIECZ SWóJ TELEFON

Rabat 20% na produkty dla firm online

Warstwowe rozwi?zanie zapewniaj?ce cyberbezpieczeństwo dla ma?ych i??rednich firm.

Avast Business oferuje gam? zintegrowanych produktów oraz platform, które mo?na ?atwo dostosowa? do potrzeb danej firmy w zakresie bezpieczeństwa. Mamy wszystko, czego potrzebujesz — od biznesowego oprogramowania antywirusowego po rozwi?zania zapewniaj?ce pe?n? ochron? punktów końcowych, zarz?dzanie poprawkami i?bezpieczeństwo sieci.

ZABEZPIECZ SWOJ? FIRM?

Proste, ale zaawansowane narz?dzie

Avast Free Antivirus zapewnia jeszcze wy?szy poziom bezpieczeństwa dzi?ki ochronie w?czasie rzeczywistym, inteligentnej detekcji zagro?eń oraz dodatkowym zabezpieczeniom sieci, hase? i?przegl?darki. Jest ?atwy do zainstalowania i?prosty w?u?yciu — ?aden inny darmowy antywirus nie mo?e si? z?nim równa?.

ZABEZPIECZ SWóJ KOMPUTER
Inteligentny antywirus
Blokuje z?o?liwe oprogramowanie, programy szpieguj?ce, ataki ransomware i phishing — Twoja nowoczesna ochrona przed zagro?eniami cyfrowymi.
Monitorowanie zachowań
Powstrzymuje podejrzane zachowanie zaraz po jego rozpocz?ciu — Twoja natychmiastowa ochrona przed nieznanymi zagro?eniami.
Skan ca?o?ciowy
Wykrywa niebezpieczne ustawienia i?has?a, nieaktualne aplikacje oraz dodatki o?niejasnym przeznaczeniu — Twój stra?nik luk w?zabezpieczeniach.
Kontrola Wi-Fi
Automatycznie wykrywa s?abe punkty i?blokuje dost?p niechcianych go?ci — nadzorca Twojej domowej sieci Wi-Fi.
Czyszczenie Przegl?darki
Usuwa niepotrzebne paski narz?dzi i?dodatki zagra?aj?ce prywatno?ci — Twoja broń przeciw niepo??danemu oprogramowaniu w?przegl?darce.
Tryb gry
Wstrzymuje powiadomienia, aby nie przeszkadza? Ci podczas grania — Twój najlepszy towarzysz w?grach.
CyberCapture
Automatycznie analizuje podejrzane pliki i?oferuje odpowiedni? kuracj?, je?li oka?? si? one zagro?eniem — Twój osobisty cyberlekarz.
Has?a
Zarz?dza wszystkimi kontami za pomoc? jednego bezpiecznego has?a — Twój zaufany i niezawodny klucznik.

Jest nas 400 milionów. Do??cz do nas

400?milionów naszych u?ytkowników to 400?milionów powodów, dla których jeste?my liderem w?bran?y. Ka?de urz?dzenie z?oprogramowaniem Avast to ?ród?o informacji w?czasie rzeczywistym o?nowych i?znanych zagro?eniach. W?taki w?a?nie sposób udaje si? nam powstrzymywa? ponad 66?milionów zagro?eń dziennie. Gdy do??czysz do spo?eczno?ci Avast, sie? stanie si? jeszcze silniejsza.

Nie robimy tego dla chwa?y

Robimy to dlatego, ?e wiemy, jak wa?ne s? zasoby i?urz?dzenia, które chronimy.
Ale nie musisz nam wierzy? na s?owo.

Logo przegl?darki Chrome

Avast poleca u?ywanie
DARMOWEJ przegl?darki Google Chrome?.

一本道久久综合久_姐妹综合久久,一本道久久综合久久88