Taray?c?lar i?in destek sunuyoruz, dinozorlar i?in de?il. Bu web sayfas?n?n i?eri?ini do?ru ?ekilde g?rüntülemek istiyorsan?z lütfen taray?c?n?z? güncelleyin.
Evden güvenli bir ?ekilde ?al???n: Ba?lant?n?z? VPN'imizle koruyun

Bu ger?ekten ihtiyac?n?z olan sürüm mü?

Avast Free Antivirus - Windows'u bir Android telefon veya tabletine indirmeye ?al???yorsunuz.

Android sürümünü indirmek i?in lütfen buraya t?klay?n:

?ndir ?ndir Windows sürümünü indirmeyi de tercih edebilirsiniz

Tüm cihazlar i?in ücretsiz antivirüs ve güvenlik

Ak?ll? tehdit tespiti teknolojimizle tüm cihazlar?n?z? virüslerden ve di?er k?tü ama?l? yaz?l?mlardan koruyun.

Windows, Mac, Android ve iPhone i?in ücretsiz antivirüs indirme ba?lant?lar?n? e-posta ile almak i?in a?a??ya e-posta adresinizi girmeniz yeterlidir.

?

Asla pes etmeyen
ücretsiz antivirüs korumas?

Dijital ya?am?n?z i?in basitle?tirilmi?, gü?lü güvenlik.

PC ???N üCRETS?Z ?ND?R

Asla pes etmeyen
ücretsiz antivirüs korumas?

Dijital ya?am?n?z i?in basitle?tirilmi?, gü?lü güvenlik.

MAC ???N üCRETS?Z ?ND?R

Asla pes etmeyen ücretsiz antivirüs korumas?

Mobil cihaz?n?z i?in basitle?tirilmi?, gü?lü güvenlik.

ANDRO?D ???N üCRETS?Z ?ND?R

Asla pes etmeyen ücretsiz antivirüs korumas?

Mobil cihaz?n?z i?in basitle?tirilmi?, gü?lü güvenlik.

ANDRO?D ???N üCRETS?Z ?ND?R

Her yerde birinci s?n?f koruma

iPhone'nunuz i?in sekt?r lideri bir gizlilik ve güvenlik yaz?l?m?yla antivirüs uygulamalar?n?n ?tesine ge?in.

?PHONE ???N üCRETS?Z ?ND?R

Premium Security

Premium Security: Kapsaml? ?evrim i?i güvenlik

En geli?mi? koruma yaz?l?m?m?z virüslere, fidye yaz?l?mlar?na, casus yaz?l?mlara, s?f?r gün tehditlerine, ev Wi-Fi a?? a??klar?na ve daha fazlas?na kar?? sistemi yormayan ve en gü?lü koruman?z.

Tek bir dü?meye t?klayarak ger?ek ?evrim i?i gizlilik sa?lay?n

?evrim i?inde yapt?klar?n?z? internet sa?lay?c?n?zdan ve i?verenlerinizden gizleyin ve istedi?iniz i?eriklere istedi?iniz zaman eri?in. Kafelerden havalimanlar?na, Avast Secureline VPN sizi her yerde korur.

Avast mobile protection

Sürekli hareket halinde misiniz?
Size ayak uydurabiliriz

Telefonunuz sizin bankan?z, ofisiniz ve oyun salonunuz. ?demelerinizi güvenle yapmak, gizlili?inizi koruyarak e-postalar?n?z? g?ndermek ve ihtiyac?n?z olan depolama alan?na sahip olmak i?in lider konumundaki mobil uygulamalar?m?zla kendinizi koruyun.

MOB?L C?HAZINIZI KORUYUN

?evrim i?i sat?n al?mlarda i?letme ürünleri %20 ?ND?R?ML?

Kü?ük ve orta ?l?ekli i?letmeler i?in katmanl? siber güvenlik ??zümleri

Avast Business, güvenlik ihtiya?lar?n?za uyacak ?ekilde kolayca ?l?eklendirilebilen entegre ürün ve platform ?e?itleri sunmaktad?r. ??letme antivirüsü, tam u? nokta korumas?, düzeltme eki y?netimi ve a? güvenli?i i?in ihtiyac?n?z olan tüm ??zümleri sunuyoruz.

??LETMEN?Z? KORUYUN

Kullan?m? kolay ve ak?ll?

Avast Free Antivirus ger?ek zamanl? koruma, ak?ll? tehdit tespiti ve a??n?z, parolalar?n?z ve taray?c?n?z i?in sa?lad??? ek güvenlikle ??tay? yükseltiyor. Di?er ücretsiz antivirüs yaz?l?mlar?, yüklemesi ve kullan?m? kolay yaz?l?m?m?z?n yan?na bile yakla?amaz.

B?LG?SAYARINIZI KORUYUN
Ak?ll? Antivirüs
Siber tehditlere kar?? yeni nesil koruman?z k?tü ama?l? yaz?l?mlar?, casusluk yaz?l?mlar?n?, fidye yaz?l?mlar?n? ve kimlik av? sald?r?lar?n? engeller.
Davran?? Kalkan?
Bilinmeyen tehditlere kar?? s?f?r saniye koruman?z ?üpheli davran??lar? ortaya ??kt??? anda durdurur.
Ak?ll? Tarama
Güvenlik a???? denetleme arac?n?z güvenli olmayan ayarlar? ve parolalar?, güncel olmayan uygulamalar? ve k?tü olarak de?erlendirilmi? eklentileri tespit eder.
Wi-Fi Denetleyici
Ev Wi-Fi a??n?z?n bek?i k?pe?i zay?f noktalar? otomatik olarak bulur ve yetkisiz eri?im sa?layan ki?ileri tespit eder.
Taray?c? Temizleme
Taray?c?n?zda ?ok fazla kaynak kullanan programlar? temizleme arac?n?z istenmeyen ara? ?ubuklar?n? ve gizlili?inizi tehlikeye atan eklentileri kald?r?r.
Oyun Modu
"En de?erli" oyun arkada??n?z oyun deneyiminiz s?ras?nda bildirimleri beklemeye al?r.
CyberCapture
Ki?isel siber doktorunuz ?üpheli dosyalar? otomatik olarak analiz eder ve dosyalar?n tehdit arz etti?i tespit edilirse, bunun ??zümünü herkese sa?lar.
Passwords
Anahtarlar?n?z? teslim etti?iniz bu güvenilir arac?n?z tüm hesaplar?n?z? güvenli tek bir parolayla y?netir.

Biz 400 milyon ki?iden olu?uyoruz. Siz de bize kat?l?n

Dijital güvenlik konusunda en iyi olmam?z?n nedeni bizimle birlikte olan 400 milyon kullan?c?m?z. Avast'?n yüklü oldu?u tüm cihazlar yeni ve mevcut tehditler i?in ger?ek zamanl? bir bilgi kayna??d?r. Bu ?ekilde her gün 66 milyonu a?k?n sald?r?y? engelliyoruz. Avast'a kat?larak a??n daha gü?lü olmas?na yard?mc? olursunuz.

Bu i?i ?vgü almak i?in yapm?yoruz

Bu i?i korudu?umuz ?eylerin ?nemini anlad???m?z i?in yap?yoruz.
Ancak sadece bizim s?zlerimizle yetinmeyin.

Chrome taray?c? logosu

Avast
üCRETS?Z Google Chrome? taray?c?s?n? kullanman?z? tavsiye ediyor.

一本道久久综合久_姐妹综合久久,一本道久久综合久久88