Chúng t?i h? tr? trình duy?t ch? kh?ng ph?i loài kh?ng long. Vui lòng c?p nh?t trình duy?t n?u b?n mu?n n?i dung c?a trang web này hi?n th? ?úng.
Làm vi?c an toàn t?i nhà: b?o v? k?t n?i c?a b?n b?ng cách s? d?ng VPN c?a chúng t?i

?ay có ?úng là phiên b?n b?n c?n?

B?n ?ang tìm cách t?i xu?ng Avast Free Antivirus cho Windows vào ?i?n tho?i ho?c máy tính b?ng Android.

?? t?i xu?ng phiên b?n cho Android, vui lòng nh?p vào ?ay:

T?i xu?ng T?i xu?ng Ho?c ti?p t?c t?i xu?ng phiên b?n cho Windows

Ch?ng virus và b?o m?t mi?n phí cho t?t c? thi?t b?

B?o v? t?t c? thi?t b? c?a b?n kh?i virus và các ph?n m?m ??c h?i khác v?i c?ng ngh? phát hi?n m?i ?e d?a th?ng minh c?a chúng t?i.

Ch? c?n nh?p ??a ch? email c?a b?n ? bên d??i và chúng t?i s? g?i liên k?t t?i xu?ng ph?n m?m ch?ng virus mi?n phí cho Windows, Mac, Android và iPhone tr?c ti?p vào h?p th? ??n c?a b?n.

?

B?o v? ch?ng virus mi?n phí
ch?a bao gi? lùi b??c

B?o m?t m?nh m? cho cu?c s?ng s? c?a b?n — gi? ?ay th?t ??n gi?n.

T?i xu?ng Mi?n phí cho Máy tính

B?o v? ch?ng virus mi?n phí
ch?a bao gi? lùi b??c

B?o m?t m?nh m? cho cu?c s?ng s? c?a b?n — gi? ?ay th?t ??n gi?n.

T?i xu?ng Mi?n phí cho máy Mac

B?o v? ch?ng virus mi?n phí ch?a bao gi? lùi b??c

B?o m?t m?nh m? cho ?i?n tho?i di ??ng c?a b?n — gi? ?ay th?t ??n gi?n.

T?i xu?ng Mi?n phí cho Android

B?o v? ch?ng virus mi?n phí ch?a bao gi? lùi b??c

B?o m?t m?nh m? cho ?i?n tho?i di ??ng c?a b?n — gi? ?ay th?t ??n gi?n.

T?i xu?ng Mi?n phí cho Android

B?o v? ??ng c?p th? gi?i, ? b?t c? n?i ?au

Kh?ng ch? ch?ng virus v?i ph?n m?m b?o m?t và b?o v? quy?n riêng t? ??u ngành ???c t?o riêng cho iPhone c?a b?n.

T?i xu?ng Mi?n phí cho iPhone

Premium Security

Premium Security — b?o m?t tr?c tuy?n toàn di?n

Tính n?ng b?o v? tiên ti?n nh?t c?a chúng t?i là t?m lá ch?n nh? nh?t nh?ng v?ng ch?c nh?t c?a b?n tr??c virus, ph?n m?m t?ng ti?n, ph?n m?m gián ?i?p, các m?i ?e d?a ch?a ???c bi?t t?i, các l? h?ng trong m?ng Wi-Fi t?i nhà và nhi?u h?n th?.

B?o v? quy?n riêng t? tr?c tuy?n c?a b?n ch? v?i m?t nút b?m

?n các ho?t ??ng tr?c tuy?n c?a b?n ??i v?i nhà cung c?p d?ch v? internet, ch? lao ??ng và truy c?p vào n?i dung b?n mu?n b?t c? lúc nào. Avast Secureline VPN b?o v? b?n ? m?i n?i, t? c?a hàng cà phê ??n san bay.

Avast mobile protection

B?n là ng??i n?ng ??ng?
Chúng t?i có th? b?o v? b?n

?i?n tho?i chính là ngan hàng, v?n phòng và n?i gi?i trí c?a b?n. H?y t? b?o v? mình b?ng các ?ng d?ng dành cho di ??ng hàng ??u c?a chúng t?i, nh? ?ó, b?n có th? thanh toán an toàn, g?i email riêng t? và gi?i phóng dung l??ng mình c?n.

B?O V? DI ??NG C?A B?N

GI?M GIá 20% các s?n ph?m tr?c tuy?n dành cho doanh nghi?p

Các gi?i pháp b?o m?t tr?c tuy?n theo l?p cho doanh nghi?p v?a và nh?.

Avast Business có hàng lo?t các s?n ph?m và n?n t?ng ???c tích h?p có th? d? dàng m? r?ng ?? phù h?p v?i nhu c?u b?o m?t c?a b?n. Chúng t?i có th? b?o v? b?n t? ph?n m?m ch?ng virus cho doanh nghi?p cho ??n b?o v? thi?t b? ??u cu?i toàn di?n, qu?n ly b?n váb?o m?t m?ng.

B?O V? DOANH NGHI?P C?A B?N

Bên ngoài ??n gi?n, bên trong ?n t??ng

Avast Free Antivirus nang m?c ?? b?o m?t b?ng cách b?o v? trong th?i gian th?c, phát hi?n m?i ?e d?a th?ng minh và b?o m?t thêm cho m?ng, m?t kh?u và trình duy?t c?a b?n. D? dàng cài ??t và s? d?ng mà kh?ng m?t lá ch?n virus mi?n phí nào khác sánh b?ng.

B?O V? MáY TíNH C?A B?N
Lá ch?n virus Th?ng minh
Ch?n ph?n m?m ??c h?i, ph?n m?m gián ?i?p, ph?n m?m t?ng ti?n, l?a ??o — b?o v? ch?ng l?i các m?i ?e d?a trên m?ng c?a t??ng lai.
Lá ch?n Hành vi
Ch?n các hành vi ?áng ng? ngay khi xu?t hi?n — b?o v? ngay l?p t?c ch?ng l?i các m?i ?e d?a ch?a ???c bi?t t?i.
Quét Th?ng minh
Phát hi?n các cài ??t và m?t kh?u kh?ng an toàn, các ?ng d?ng l?i th?i và ph?n b? tr? kh?ng hoàn ch?nh — ng??i lính canh b?o v? nh?ng l? h?ng b?o m?t c?a b?n.
Ki?m tra Wi-Fi
T? ??ng tìm các ?i?m y?u và phát hi?n ngay nh?ng k? bám theo kh?ng mong mu?n — ng??i lính gác b?o v? m?ng Wi-Fi c?a gia ?ình b?n.
D?n d?p Trình duy?t
Xóa các thanh c?ng c? kh?ng mong mu?n và các ph?n b? tr? ?e d?a ??n s? riêng t? c?a b?n — c?ng c? phá h?y ph?n m?m rác cho trình duy?t c?a b?n.
Ch? ?? Trò ch?i
Ch?n các th?ng báo trong khi b?n ch?i game — b?n game ‘quy giá nh?t’.
CyberCapture
T? ??ng phan tích các t?p tin kh? nghi và g?i ngay gi?i pháp cho t?t c? m?i ng??i n?u th?y có m?i ?e d?a — bác s? m?ng c?a riêng b?n.
M?t kh?u
Qu?n ly t?t c? tài kho?n c?a b?n b?ng m?t m?t kh?u b?o m?t duy nh?t — ng??i gi? chìa khóa ?áng tin c?y c?a b?n.

Chúng t?i có 400 tri?u ng??i dùng. H?y ra nh?p “??i ng?” c?a chúng t?i

400 tri?u ng??i dùng c?a chúng t?i chính là 400 tri?u ly do t?i sao chúng t?i d?n ??u v? gói b?o m?t k? thu?t s?. M?i thi?t b? ?? t?i Avast là m?t ngu?n tin t?c v? các m?i ?e d?a m?i và hi?n hành trong th?i gian th?c. ?ó là cách chúng t?i ?? ng?n ch?n ???c h?n 66 tri?u cu?c t?n c?ng m?i ngày. B?ng vi?c tham gia Avast, b?n s? góp ph?n làm cho h? th?ng ?ó tr? nên m?nh m? h?n.

Chúng t?i kh?ng làm ?i?u này ?? ???c t?n vinh

Chúng t?i làm ?i?u này do hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a nh?ng n?i dung ?ang ???c b?o v?.
Nh?ng ??ng ch? tin l?i ?ó.

Logo trình duy?t Chrome

Avast khuy?n ngh? s? d?ng
trình duy?t internet Chrome? MI?N PHí

一本道久久综合久_姐妹综合久久,一本道久久综合久久88